Projekti

- Metulji in kačji pastirji

- RTM Kočevska2

- Zidovi in drevesa - ZID

- Življenje v objemu gozdov

 

 


 
Metulji in kačji pastirji

 

Projektni partnerji:

Zavod Parnas (vodilni partner- VP), Pokrajinski muzej Kočevje (P1), Lesart d.o.o. (P2), Tran-sport d.o.o. (P3).

 

Trajanje projekta:

7.10.2021 – 15.6.2023

 

Vrednost projekta:

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (80 %). Celotna vrednost projekta: 87.240,67 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 64.658,96 EUR.

 

Cilji projekta:

 1. usmerja prebivalce LAS PPD v konkretne aktivnosti pri varovanju in ohranjanju vodnih virov
 2. nadgradi, izobražuje in povezuje mrežo ponudnikov pri aktivnostih interpretacije vodnih virov,
 3. turistično ponudbo območja obogati s sodobnimi interpretativnimi prijemi, športnimi aktivnostmi, večjo okoljsko ozaveščenostjo in digitalnimi pristopi
 4. opolnomoči ranljive ciljne skupine, da z lastnim kreativnim delovanjem vzpostavijo uporabne in trajnostne produkte,
 5. gradi mrežo javno-zasebnega partnerstva pri ohranjanju vodnih virov na območju LAS PPD.

 

Rezultati projekta:

 • izveden fotografski natečaj ODSEV 2022 z zaključno prireditvijo, 4 gostovanja razstave, 3 predavanja, natisnjena knjiga (200 izv.)
 • 1 kupljen in z vsebino opremljen zaslon na dotik z omarico, izdelana igrifikacija v muzeju, pripravljenih 8 posnetkov za zaslon na dotik
 • 7 posnetih kratkih filmov
 • 3 izvedene akcije čiščenja vodnih virov v Velikih Laščah, 1 nova interaktivna pot za mobilno aplikacijo, 10 pridobljenih avtorskih ilustracij, 300 natisnjenih izvodov vodnika z interpretacijo vodnih virov
 • Izvedenih bo 15 delavnic, od tega 11 za ranljive skupine
 • razvitih bo 7 inovativnih produktov (2x interpretacija dediščine, 1x športni produkt, 3 x turistični produkt)
 • izvedenih bo 8 promocij projekta na obstoječih dogodkih in 4 promocije inovativnega športnega produkta, pridobljen promocijski material (majice, zastavi, kape, lončki, dežniki, povečevalniki)

 

http://www.eu-skladi.si/

 

 


 

RTM Kočevska2

 

Projektni partnerji:

Občina Kočevje (vodilni partner), Osnovna šola Zbora odposlancev (P1), Pokrajinski muzej Kočevje (P2).

 

Trajanje projekta:

1.oktober 2017 – 31. oktober 2020

 

Vrednost projekta:

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (69%). Celotna vrednost projekta: 54.292,71 EUR. Višina sofinanciranja iz ESRR 37.292,46 EUR.

 

Cilji projekta:

1. Preko projekta povezati osnovne šole med seboj, da bodo delovale kot partnerke za razvoj ljudi in okolja v katerem delujejo.

2. Širjenje znanja o lokalnem okolju in ljudeh. Za večji učinek bomo uporabili zabavne, interaktivne in multidisciplinarne učne metode. Večje znanje o lokalnem okolju in prikaz posebnih dogodkov in oseb iz preteklosti kot naših pomembnih prednosti.

3. Na podlagi znanja oblikovati in popularizirati t.i. pozitivno zgodbo, ki je korak k močnejšemu lokal patriotizmu, ponosu in samozavesti.

 

Opis projekta:

Projekt RTM Kočevska 2 je vpet v občinska kulturna leta, ki izpostavljajo najpomembnejše dogodke iz naših krajev. Povezuje vse štiri osnovne šole v občini (OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Ob Rinži in OŠ Ljubo Šercer). Sestavljen je iz treh glavnih aktivnosti. Prva je seminar za učitelje. Nanje želimo prenesti znanje in informacije, pripravili jim bomo čim več konkretnih izhodišč za delo z učenci. Na ta način učiteljem omogočimo, da nove vsebine hitro vključijo v redni del pouka. Druga aktivnost je zaključna prireditev za učence, kjer najpomembnejša sporočila tistega leta oblikujemo v zabavno poučno obliko in na ta način naredimo »povzetek« leta, ki ostane učencem v spominu. Nadgradnja, ki je dolgoročno najpomembnejša je tretja aktivnost. To so t.i. tematski dnevi, ki se bodo po dogovoru s šolami ponavljali iz leta v leto in poskrbeli, da se vsebine preteklih let ne bodo izgubljale.

Verjamemo, da z izobraževanjem in dvigom lokale samozavesti močno prispevamo k razvoju mesta Kočevja in podeželske okolice, saj je to lahko osnova za oblikovanje novih turističnih, prehranskih ali drugih produktov. Otroci bodo naša glavna ciljna skupina, ki jim bomo skupaj z učitelji povečali razumevanje njihovega domačega okolja in s tem izboljšali njihovo kakovost življenja.

 

Pričakovani rezultati operacije:

Izdelane 3 zloženke, 4800 kom

Izdelani 3 plakati, 240 kom

Izvedene 3 zaključne prireditve, 4200 obiskovalcev.

Izvedena 2 seminarja za učitelje, 300 udeležencev

Izvedenih 20 delavnic za učitelje, 300 udeležencev

Izvedeni 2 razstavi, 12 – krat gostovanje

Izdelan program za izvedbo kulturnega leta, 3 – krat

Izdelani programi tematskih dni 8 - krat

 

www.eu-skladi.si

 


 

Zidovi in drevesa – ZID

 

Projektni partnerji:

Zavod Parnas, Velike Lašče (vodilni partner), Pokrajinski muzej Kočevje (P1), Lesart d.o.o., Stara Cerkev (P2), Društvo Čonce, Hrustovo (P3) Zavod Coknpok, Hrovača (P4)

 

Trajanje projekta:

1.1.2020 – 30. 9. 2021

 

Vrednost projekta: 

Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Celotna vrednost projekta: 81.570,78 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 67.864,93 EUR.

 

Cilji projekta:
– sistematično razišče celotno območje z obstoječimi tematskimi potmi in ponudniki ob njih,
– poveže obstoječe tematske pohodne poti v vseh 8 občinah v skupno obhodno pot z označenimi GPS koordinatami fotografskih točk in ponudnikov ob njih,
– nadgradi fotografska znanja ob uporabi sodobnih tehnologij,
– skozi potujočo razstavo opozori na izginjajočo naravno in kulturno dediščino ter skupne vrednote krajine,
– aktivira romske otroke k beleženju fotografskih pogledov na njihovo kulturo, ki je del območja,
– spodbudi registrirane lokalne ponudnike k sodelovanju ter oblikovanju aktivnih doživetij za turiste in pohodnike ob tematskih poteh,
– omogoči razvoj sodobnih turističnih produktov in
– prikaže manj dostopno a edinstveno dediščino gradu Fridrihštajn na zaslonu na dotik in jo s tem naredi dostopnejšo tudi starejšim in invalidnim osebam,
– izobražuje ponudnike za pripravo inovativnih programov interpretacije dediščine,
– spodbuja mlade za pripravo inovativnih glasbenih programov animacije gostov,
– izboljša dostopnost točk ob tematskih poteh in informacij za invalide.

 

Opis projekta:

Projekt bo povezal lokalne ponudnike interpretacije dediščine (naravne, kulturne, snovne in nesnovne, tudi kulinarične) ob obstoječih tematskih in pohodniških poteh v vseh 8 občinah od Turjaka do Kolpe. S poudarkom na krajini in v želji po arhiviranju izginjajočih pogledov območja (arhitektura, narava, krajina) bomo organizirali izobraževalne fotografske delavnice ter kupili potrebno opremo (računalnik, dron, monitor), ki bo izobraževanju služila tudi po projektu. Na podlagi natančnega pregleda poti s sodobno tehnologijo, pregleda ponudnikov in atraktivnih fotografskih lokacij bomo na skupni spletni strani in v skupnem vodniku predstavili tematske poti povezane v skupen večdnevni produkt, z označenimi registriranimi ponudniki ob poteh (kmetijska gospodarstva z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, s.p., društva, muzeji) in označenimi lokacijami za fotografe. Skupaj s ponudniki bomo razvili sodobne programe interpretacije dediščine, ob kateri se nahajajo (npr. kostumiran rimski konjenik ob Claustri, nastop kostumirane mlinarice iz 16. st.) in izvedli izobraževanje ponudnikov za interpretatorje gostitelje. Pri ponudnikih bomo vzpostavili vzorčne povezovalne info-točke v skupni podobi območja. V projekt so preko partnerja P3 aktivirani mladi, ki bodo z glasbenimi delavnicami animirali druge mlade za sodelovanje pri pripravi inovativne ponudbe okolja ter razvili nov produkt glasbeno-pripovedovalskih večerov. Preverili in označili bomo dostopnost atraktivnih vsebin ob tematskih poteh za gibalno ovirane invalidne osebe. S pridobljenimi 3D skeniranji bomo izdelali animacijo o gradu Fridrihštajn in jo namestili na v projektu kupljen zaslon na dotik (touchscreen), ki bo ravno tako izboljšal dostopnost in predstavljivost o naši edinstveni dediščini območja. Skozi vsebine bomo aktivirali del otrok romskega porekla na območju Kočevja, ki bodo oblikovali lasten fotografski pogled na svojo dediščino. Skozi povezovalno spletno stran, tiskani vodnik in premično fotografsko razstavo na prostem bomo torej prestopali zidove občinskih meja in spodbudili ponudnike LAS PPD za sodelovanje in povezovanje v smislu povezanosti koreninskih sistemov dreves.

 

Pričakovani rezultati operacije:
– povezana ponudba tematskih poti z GPS označenimi fotografskimi točkami in ponudniki interpretacije dediščine od Turjaka do Kolpe
– vzpostavljena aktivna spletna stran s potmi, fotografskimi točkami in ponudniki;
– vzpostavljene info točke pri 3 ponudnikih z avtorskimi ilustracijami s programom interpretacije dediščine več ponudnikov,
– nakup dveh kostumov z opremo za kostumirano interpretacijo,
– razvit produkt glasbeno-pripovedovalskega večera,
– animacija gradu Fridrihštajn na podlagi tehnike 3D skeniranja naložena na kupljen zaslon na dotik s pripadajočo opremo (touchscreen);
– kupljena oprema za izvedbo izobraževanj in ureditev video in fotografskega gradiva (računalnik, monitor, dron);
– 3 izvedene fotografske delavnice, od tega 1 za ranljivo skupino Romov;
– 1 delavnica interpretacije dediščine za ponudnike;
– 3 izvedene glasbene delavnice za mlade;
– izdelana potujoča zunanja razstava z 8 fotografijami večjega formata na 2 kompletih lesenih nosilcev, 8 izvedenih gostovanj po vseh 8 občinah LAS PPD,
– 500 natisnjenih izvodov tiskanega vodnika.

 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
 www.program-podezelja.si/

 


 

Življenje v objemu gozdov

 

(akronim ŽVOG)

Operacija za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bo financirala iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vodilni partner: Turistično društvo Kočevje

Partnerji:

-          Zavod Putscherle

-          Lesart d.o.o. proizvodnja in storitve d.o.o., Stara Cerkev

-          Društvo tabornikov rod svobodnega Risa

-          Društvo Zdrav.si

-          Pokrajinski muzej Kočevje

Cilji operacije:

Na območju LAS, zlasti na Kočevskem, je dediščina, tako kulturna kot naravna, premalo prepoznana kot vrednota. Prebivalci območja se pomena dediščine in možnosti, ki jih nudi zlasti na področju turizma in kvalitetnega bivanja, ne zavedajo dovolj. Predvsem na Kočevskem je prisoten tudi občutek pomanjkanja lokalne identitete, ki izhaja prav iz nepoznavanja dediščine. Zato je potrebno prebivalce območja ozaveščati o pomenu dediščine in koristih, ki jih prinaša njeno ohranjanje in razvijanje.

S projektom želimo prebivalce ozavestiti o pomenu dediščine in jih tako spodbuditi k skrbi zanjo. Vzpostavili bomo tri interaktivne točke, kjer se bodo skozi uporabo sodobne interaktivne, multimedijske tehnologije (video, touchscreen, navidezna resničnost) seznanili in poučili o naravnih in kulturnih značilnostih območja. Ker so v sodobnem svetu zelo pomembne tudi spletne vsebine - ne samo mladi temveč vse generacije ljudi iščejo informacije na spletu, bomo postavili spletno stran in blog, prek katerih bomo promovirali naše vsebine in aktivnosti. Predvsem blog bo služil prikazu kulturne in naravne dediščine na Kočevskem in širše na območju LAS. Projekt zaokrožajo delavnice na prostem (v gozdu) oz. aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja, v katerih bomo udeležence vseh starostnih skupin in ne glede na spol, raso, vero ali narodnost z interaktivnimi vsebinami naučili ravnanja z naravno in kulturno dediščino (npr. pravila obnašanja v gozdu, nabiranje užitnih rastlin in gob, priprava gozdne hrane itd.), kar bodo nato lahko utrdili na praktičnih delavnicah. Medgeneracijski delavnici fotografiranja v gozdu in fotografiranja zapuščenih kočevarskih vasi bosta udeležence naučili prepoznavati elemente naravne in kulturne dediščine in jih interpretirati s fotografijo. Z delavnicami telovadbe in meditacije v gozdu bomo ozaveščali in izobraževali vse generacije o zdravju in zdravem načinu življenja. Medgeneracijske delavnice izdelave rož iz papirja bodo vsem generacijam predstavile spretnost žena v preteklosti (nesnovno dediščino) in udeležence motivirale k razvoju in odkrivanju spretnosti. Delavnice bomo promovirali na interaktivnih točkah, ki bodo služile tudi kot izhodiščne točke za raziskovanje. Na ta način bomo dediščino vključili v turistično ponudbo na celotnem območju LAS.

Projektni partnerji se bomo povezali, ponudili skupne produkte, zastavljene tako, da se bodo medsebojno navezovali in dopolnjevali. Promovirali jih bomo skupaj. Projekt je naravnan trajnostno. Poleg povečanja turistične ponudbe in možnosti za odpiranje novih delovnih mest v prihodnosti želimo povečati tudi identificiranje prebivalcev z naravno in kulturno dediščino območja LAS, kar bo imelo dolgoročen pozitiven učinek.


Glavne aktivnosti:

Razvijati prepoznavnost in spodbuditi ohranjanje naravne in kulturne dediščine, s čimer bomo povečali lokalno pripadnost (pospešili razvoj identitete) in povečali turistično prepoznavnost območja.


Ciljne skupine:

Dejavnosti so namenjene vsem skupinam obiskovalcev: brez ozira na spol, rasno, etnično ali versko pripadnost, še posebej pa mladim, ženskam in starejšim. Vzpostavljene bodo interaktivne točke na treh lokacijah, urejena bosta spletna stran in blog ter organizirane delavnice za spoznavanje naravne in kulturne dediščine.


Pričakovani rezultati operacije:

-          Vzpostavitev 3 interaktivnih točk z informacijami o naravni in kulturni dediščini.

-          Povečanje prepoznavnosti dediščine kot vrednote in krepitev lokalne identitete.

-          Interaktivne točke bodo predstavljale nov turistični produkt.

-          Izobraževanje o pomenu varovanja naravne in kulturne dediščine in o sobivanju z njo.

-          Dostopnost vsebin široki tuji in domači javnosti

-          spodbujanje razvoja trajnostnega turizma na sicer turistično še dokaj neprepoznavnem območju in povečanje prepoznavnosti ter povezovanje lokalne turistične ponudbe

-          širjenje aktivnosti in nove zaposlitvene možnosti v prihodnosti.

-          povečanje dejavnosti za prosti čas, turizem in kulturne dejavnosti.

  Projektne dejavnosti in promocijo bomo izvajali na celotnem območju LAS.

Območje občin, ki jih pokriva operacija:

-          Občina Dobrepolje

-          Občina Kočevje

-          Občina Kostel

-          Občina Loški Potok

-          Občina Osilnica

-          Občina Ribnica

-          Občina Sodražica

-          Občina Velike Lašče

Kazalniki:

Projekt povečuje št. partnerstev za spodbujanje inovativnosti: 1, št. storitev za spodbujanje inovativnosti: 3 interaktivne točke; št. urejenih lokacij za dvig kakovosti življenja: 3; št. storitev za spodbujanje turizma: 19 (3 mobilne interaktivne točke, 14 delavnic, 1 spletna stran, 1 blog), št. partnerstev za spodbujanje turizma: 1, št. dogodkov za krepitev lokalne identitete: (14 delavnic, 11 predstavitev projekta), št. storitev za interpretacijo kulturne dediščine: 5 (3 mobilne interaktivne točke, 1 spletna stran, 1 blog, 14 delavnic), št. okoljskih storitev: 7 (izposoja koles, knjižica o gozdni hrani, 5 delavnic v gozdu), št. partnerstev za ohranjanje okolja: 1, št. storitev za medgeneracijsko sodelovanje: 17 (14 delavnic, 3 mobilne interaktivne točke).

https://www.program-podezelja.si/sl/

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm