Ob 30-letnici razorožitve Slovenije

Na podlagi strogo zaupnega ukaza komandanta Pokrajinskega štaba teritorialne obrambe ljubljanske pokrajine (vojaška tajnost – strogo zaupno), je Občinski štab teritorialne obrambe Kočevje v četrtek, 17. maja 1990, predal svoje orožje in orožje upravnega organa v »hrambo« tedanji Jugoslovanski ljudski armadi.

Vodstva občine, ki je bilo po takratni zakonodaji odgovorno za stanje obrabnih priprav,  o tem ni obvestil.

Že istega dne je za dogodek slučajno izvedel Anton Krkovič, v tem času načelnik občinskega oddelka za Ljudsko obrambo in sekretar Sveta za družbeno samozaščito in splošno ljudsko obrambo občine Kočevje ter o tem nemudoma seznanil najožje občinsko vodstvo. Isti večer smo se na osnovi spoznanja o pravem pomenu odvzema orožja dogovorili  o nadaljnjem ravnanju in postopkih, saj je bilo evidentno, da gre za začetek specialne vojne proti Sloveniji.

Po sestanku sva se s Krkovičem še dobro uro pogovarjala o posledicah izgube orožja ob pričakovanem posredovanju jugoslovanske vojske, ob katerem bi se znašli goli in bosi. Dogovorila sva se, da naveže stike s svojimi znanci in prijatelji v varnostnih strukturah in ugotovi, kako razmišljajo in ali so pripravljeni sodelovati v odporu proti namenom jugoslovanskega vojaškega in političnega vrha.  Krkovič je nemudoma, še iz pisarne, poklical Vinka Beznika, v naslednjih dneh in mesecih pa sta z vednostjo obeh pristojnih ministrov začela v tajnosti organizirati tajno obrambno strukturo, ki je pozneje dobila ime Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ). Rojstni dan ideje o novi slovenski vojaški organizaciji je torej 17. maj 1990, porodila pa se je v kočevski občinski stavbi, na kar danes na slednji opozarja tudi spominska plošča.

Naslednjega dne, v petek, 18. maja 1990, je bil sklican sestanek Sveta za družbeno samozaščito in splošno ljudsko obrambo, ki je soglasno podprl vse predloge in ultimativno zahtevo za takojšnjo vrnitev orožja. Ker  zahteva do 15. ure ni bila izpolnjena, smo se v občinskem vodstvu zvečer odločili, za sklic izredne, za javnost odprte, seje vseh zborov občinske skupščine, ki so se je udeležili tudi novinarji. Sklepi so bili tako odmevni, da je se je osrednji televizijski dnevnik RTV Ljubljana začel s poročilom iz Kočevja, s čemer je bil molk o razoroževanju Slovenije dokončno prekinjen.

Mihael Petrovič ml.